O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obecná část

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.1 Provozovatelem internetového obchodu www.mirkashop.cz je

Augustin Pražák

Merklínská 76, 36010 Karlovy Vary

IČ: 12855081

dále jen „prodávající

 

1.2 Adresa prodávajícího pro doručování:

Augustin Pražák

Merklínská 76

360 10 Karlovy Vary

 

1.3 Další kontaktní údaje prodávajícího:

email: info@ateliermirka.cz

 

1.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při       použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy si nese kupující sám.

2.2 Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodu jsou nezávazné. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

2.3 Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.4 Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen vyplňovat pravdivě a přesně všechny               požadované údaje.

2.5 Objednávka ze strany kupujícího je dokončena odesláním objednávky ze stránky shrnutí objednávky.

2.6 Po odeslání objednávky je kupujícímu zaslána rekapitulace objednávky na jeho emailovou adresu – oznámení o přijetí             objednávky. Tato rekapitulace objednávky není potvrzením objednávky.

2.7 Prodávající je oprávněn vyžadovat od kupujícího dodatečné ověření objednávky (telefonicky, písemně).

2.7 Kupující může svou objednávku zrušit, změnit, či změnit údaje uvedené v objednávce pomocí rozhraní internetového                obchodu, a to až do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

2.8 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zaslaným na emailovou adresu kupujícího.

2.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 

III. Platební podmínky

 

3.1 Kupní cena je uvedena u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Kupní cena je splatná při uzavření smlouvy.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží (balné, dopravné, dobírečné) dle kupujícím zvoleného způsobu doručení zboží a způsobu platby za zboží.

3.3 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

3.4 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 

IV. Dodání zboží

 

4.1 Způsob doručení zboží je sjednán při uzavírání kupní smlouvy.

4.2 Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od        kupní smlouvy odstoupit.

4.3 Je-li z důvodu na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo dohodnuto v kupní          smlouvě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na opakované doručení či na jiný způsob doručení.

4.4 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat obal zboží a kompletnost zboží, a v případě závad                     neprodleně tyto oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě porušení obalu není kupující povinen zásilku od dopravce             převzít. Podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží je kompletní a obal zboží nebyl             porušen.

4.5  Možnosti dopravy, vyzvednutí zakázky a platby zakázky na území ČR:

4.5.1. Osobní odběr - zboží je možné vyzvednout na provozovně pouze po předchozí dohodě za poplatek 20,- Kč. Prodejna                   může sloužit jen jako „výdejna“ a není možné si na prodejně zboží přímo objednat za internetovou cenu.

4.5.2. Doprava poštou "balík do ruky" váha max 3 kg. Zboží bude zabaleno a posláno poštou. Cena 115,- Kč zahrnuje                       přepravu zboží do 3 kg. Doprava poštou , obyčejný, do 3 kg, cena 90,- Kč. Pošta bere balíky jen do délky 2 metry, součtu všech stran max 3 metry. Malé zásilky doporučeně 65,- Kč.

4.5.3. Doprava přepravní společnosti do 15 kg a zboží neskladné. Zboží bude zabaleno a posláno přepravní společností. Cena            165 Kč  zahrnuje přepravu zboží do 15 kg.

4.5.4. Při zaslání na dobírku je nutno připočítat ke každé zásilce částku 55,- Kč, při osobním odběru  20 kč.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1 Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu doručeno.

5.2 Kupujícímu nepřísluší právo dle odst. 5.1 v případě, že se jednalo o kupní smlouvu na dodávku:

- zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

- zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

- novin, periodik nebo časopisů.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 musí být zboží vráceno prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834, tedy odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

5.4 Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu ve lhůtě nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

5.5 Ustanovení tohoto článku se nevztahují na případy, kdy kupující objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

VI. Odpovědnost za vady, záruky


6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou sjednané, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá..

6.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

6.5 Má-li zboží vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

6.6 Má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záručních vad, uplatňuje kupující na doručovací adrese prodávajícího uvedené v čl. 1.2 těchto obchodních podmínek.

6.8 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.9.Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, odkaz na její adresu http://www.coi.cz/.Spotřebitel má dále možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7.0. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na případy, kdy kupující objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

VII. Doručování


7.1 Veškerá korespondence adresovaná prodávajícímu musí být zasílaná na adresy prodávajícího v záhlaví této smlouvy.

7.2 Veškerá korespondence zasílaná kupujícímu bude zasílána na adresy, které uvedl při registraci, respektive při konkrétní objednávce.

 

VIII. Ochrana osobních údajů


8.1 Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa.

8.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Účelem zpracování je realizace objednávek, práv a povinností z kupní smlouvy, a doprava zboží.

8.3 Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy je předávní těchto údajů nezbytné k realizaci uzavřené kupní smlouvy (například pro dopravu). Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

8.4 Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě bude zrušena jeho registrace v internetovém obchodu a veškeré dosud nerealizované objednávky mohou být prodávajícím zrušeny.

8.5 Pokud má kupující za to, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil závadný stav. Kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.6 Kupující má právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě má prodávající právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu do výše nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

9.1 Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

9.2 Obchodní podmínky může prodávající měnit a doplňovat. Takovými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.3 Smluvní vztahy založené použitím internetového obchodu se řídí českým právem.

 

Karlovy Vary 1.1.2018